شرایط و قوانین ثبت نام

لطفا پس از مطالعه مطلب زیر در صورتی که با آن موافق هستید مسیر  ثبت نام را ادامه داده وتا ثبت نام نهایی آن را تکمیل نمایید

 

برگزاری اردوهای گوناگون با حوادث واتفاقات ناخواسته وغیر مترقبه ای همراه است واز آنجا که این برنامه نیز اردو محور واز آن مهمتر خانوادگی است ظرافت ها ی خاصی دارد که با وجود در نظر گرفتن تمامی آنها توسط تیم برگزار کننده باز احتیاط اجتناب ناپذیر خواهد بود ازاین رو فرم رضایت نامه ای توسط تیم در نظر گرفته شده است که به صورت حضوری به افراد شرکت کننده داده خواهد شد وبدون امضای این رضایت نامه با کمال شرمندگی امکان حضور اعضا در کمپ وجود نخواهد داشت

 

ایجانب سرپرست خانواده /خاندان با آگاهی کامل از شرایط کمپ آقا گل واحتمال وقوع حوادث غیر مترقبه تمامی شرایط کمپ حاضر را پذیرفته ودرصورت وقوع حوادث غیر مترقبه مسئولیت آنها را برعهده خود وخانواده ام دانسته ورضایت کامل خود را جهت حضور خود وخانواده ام/خاندانم در کمپ روستای آقاگل اعلام میدارم

 

 

شرایط اردوگاه:

احتمال به وجود آمدن مشکلات وتصادفات رانندگی در طول مسیر

احتمال گزیدگی اعضا توسط حشرات وحیوانات موذی

احتمال آسیب های سطحی وشکستگی به هنگام استفاده از حیوانات اهلی روستا